Allt om låssmedskrav i ditt land - Låssmedsutbildning HQ (2023)

Att förstå dina krav på låssmed kan vara ... förvirrande ... minst sagt. Det handlar i många fall om uppfattning. Vi som låssmeder har en kompetens som är unik, som är skrämmande för vissa och som är väldigt överhypad. När folk pratar om låssmeder tänker de i allmänhet på en sak, och bara en sak. Kan du gissa?

Jag slår vad om att du kan.

låssmedswidget av sendit - FULLSTÄNDIG &...

låssmedswidget av sendit - FULLSTÄNDIG & SNABB ÖVERSIKT

Låsdyrkning. Att plocka lås skrämmer folk eftersom lås är till för säkerhet, och om du kan komma runt det känns de osäkra. Allt kommer tillbaka till rädsla. Nu säger jag inte att det är en dålig sak, men jag säger att det är något du måste tänka på när du går framåt.

Rädsla, bedrägeri och smutskastning

Låssmedsbestämmelser antas av ett av två huvudresonemang:Rädsla för låsplockning, ochRädsla för bedrägeri.

Du märker skillnaden på de krav som ställs på låssmederna. Kraftiga utbildningskrav, tillsammans med erfarenhet och bakgrundskontroller, säger i allmänhet att den största rädslan i det tillståndet är bedrägeri. Kraftiga restriktioner för användning av låsplock och olika omnämnanden om inbrottsverktyg och nycklar säger i allmänhet att rädslan handlar om låsplockning.

Hur man än ser på det kommer det ner till en kärnrädsla, och en som jag tror att vi alla kan respektera.Rädsla för att bli utnyttjad.

Att förstå denna rädsla är kärnan i alla regler kan till stor del hjälpa dig i din låssmedskarriär. Ha det i bakhuvudet när du arbetar med kunder, när du arbetar med regulatorer och när du lär dig. Behåll det som en kärnhyresgäst i din tro. En låssmed har en rädsla för att framkalla färdigheter som ibland inte bara är önskade utan absolut nödvändiga. Man kan kalla det ett nödvändigt ont under dessa tider.

Låssmedskrav för din stat

Eftersom varje stat är olika har jag sammanställtvarje delstats krav på låssmedoch placera dem i en lätt sökbar lista. Men i kärnan delar staterna upp i fyra olika kategorier.

  1. Inga förordningar
  2. Milda bestämmelser
  3. Reglerad marknad
  4. Extremt reglerad marknad

Extremt reglerade marknader

New Jerseyhar helt klart de strängaste låssmedskraven i någon stat i USA. Som sagt, de följs tätt av:Kalifornien,Illinois,Maryland,Tennessee,Alabama,Virginia, ochTexas. Bortom det,New York CityochMiami-Dade, Floridahar också extremt reglerade marknader.

Tennessee råkar också vara den enda staten i landet som tydligt säger detlockpicks är olagligtom du inte är licensierad låssmed. En hel del andra stater har lagstiftning som förklarar lockpicks som prima facie-bevis mot dig, medan andra har lagstiftning som bara gör det klart att om du blir ertappad med dem på dig när du bryter in och går in, kan de få dina avgifter att höjas.

Reglerade marknader

Eftersom du inte behöver hoppa igenom så många ringar för att bli låssmed i dessa stater, klassas "reglerade marknader" som lättare marknader att gå in på.

Det finns mycket färre marknader här:Oregon,Oklahoma,norra Carolina, ochConnecticutalla passar inom detta intervall.

Milt reglerade marknader

Milt reglerade marknader är marknader som antingen har väldigt lite reglering eller ingen reglering samtidigt som det gör det klart vad en låssmed är i det tillståndet.

Dessa tillstånd är:Alaska,Nevada,Nebraska, ochLouisiana

Oreglerade marknader

Resten av landet faller under kategorin oreglerad marknad. Det betyder inte att du inte behöver skaffa en låssmedslicens i dessa stater. Det betyder att du inte behöver skaffa enpå statlig nivå.

Varje område är olika, och med tusentals enskilda regioner i världen kan vi inte spåra dem alla åt dig. Än.

Förstå landets låssmedskrav

Låt oss bryta ner ett exempel. New Jersey, som är den mest reglerade staten, verkar vara en bra en att börja med.

Gå först över tillKrav på låssmed i New Jerseysida och läs över allt som den frågar om. Kom sedan tillbaka hit så ska jag dela upp det åt dig.

Bakgrundskontrollen

New Jersey kräver en bakgrundskontroll, vilket innebär en lång licensieringsprocess. Det betyder att du inte kommer att gå ut ikväll och hämta ett låsplockset och börja marknadsföra dig själv som låssmed imorgon. De vill försäkra sig om att om det här är något du planerar att göra, att du kommer att vara i det under lång tid.

Så låt oss bryta ner vad det betyder.

Bra moralisk karaktär

Visst, vi kan lika gärna börja med förvirring, eller hur?

Advokater har bråkat om vad god moral betyder sedan advokat var ett yrke som fanns. Det är en extremt subjektiv term, vilket betyder att det är upp till den person som bedömer om du faller under denna rubrik eller inte. Jag gillar att säga att om du kan berätta för din mormor allt du gör utan att skämmas, så faller du förmodligen under den här kategorin.

Övertygelser

Jag tror att den viktigare aspekten av bakgrundskontrollen är fällande dom. Dessa är bevisen på din moraliska karaktär. I New Jersey kan du inte ha dömts för några första, andra eller tredje gradens brott under de senaste10 år. Och ärligt talat, med tanke på klausulen om god moral, kan brott till och med 10 år eller mer komma tillbaka för att förfölja dig, beroende på vad de är och vem som gör ansökningsprocessen.

Fingeravtryck

Oavsett vilket kommer fingeravtryck att krävas, vilket innebär att du måste dyka uppi personatt göra åtminstone en del av din ansökningsprocess.

Utbildningskrav

Utbildningskraven är varför New Jersey anses vara den svåraste staten att kvalificera sig för. Först och främst kräver de en gymnasieexamen eller motsvarande. Det skulle vara bra, men sedan fortsätter deflera olikautbildningsenheter som anges iAvdelning 13 i New Jersey Administrative Code.

Du måste sedan slutföra 5 040 timmars "praktisk praktisk erfarenhet" av tillhandahållande av låssmedstjänsterellerdu måste ha genomgått ett tvåårigt lärlingsprogram som godkänts av Bureau of Apprenticeship and Training vid United States Department of Labor.

Du måste också ha genomfört två timmars utbildning i Barrier Free Subcode, N.J.A.C 5:23-7, två timmars utbildning i N.J.A.C 5:23, exklusive Barrier Free Subcode, två timmars träning i amerikaner med funktionshinder Act Code, 36 CFR 1191, två timmars utbildning i industrisäkerhet,ochtvå timmars utbildning i New Jerseys lagar och regler för tillhandahållande av inbrottslarm, brandlarm och låssmedstjänster.

Men vänta! Det finns mer!

Duocksåmåste ha genomfört låssmedsexamen som definieras i N.J.A.C 13:31A-2.3.

Kort sagt, du kommer att lära dig mycket i New Jersey innan du ens kantrorom att sälja dina tjänster som låssmed.

Efter all den statliga utbildningen kommer de bara att ge dig licensen, eller hur?

Fel.

Avgifter

Den andra aspekten av att bli låssmed som många inte tar hänsyn till är kostnaden. I New Jersey finns en150 USDej återbetalningsbaranmälningsavgift. Det är bara att ansöka. Efter det måste du betala120 USDlicensavgift, plus några ytterligare avgifter som varierar.

Nu kan alla eller delar av dessa avgifter avstås för sin delhederligt avskedade väpnade styrkor.

Verktyg för låsplockning

Det enda området som New Jersey är något överseende med sina låssmedskrav är den faktiska användningen och innehavet av låsplockningsverktyg. Låsplockningsverktyg är tillåtna, så länge du inte använder dem för att bryta mot andra relaterade lagar.

Sammanfattningsvis

Att starta ett låssmedsföretag är inget du bör göra på ett infall. Det är i bästa fall en dyr hobby. Som värst? Att göra det fel kan försämra ditt rykte och till och med ge dig en rejäl böter om du inte är korrekt inställd. Det är därför det är så viktigt att förstå din delstats låssmedskrav. Det är viktigt fördur säkerhet, men det är också viktigt för dina potentiella kunders säkerhet och säkerhet.

De personer du kommer att arbeta för är inte bara jobborder eller biljettnummer. De är människor. Människor som kommer att bli rädda. Människor som kommer att vara otåliga. Och ja, även människor som kommer att vara oförskämda. Men de är allamänniskor. Det är lika viktigt att ha det i åtanke som det är att förstå vad din delstats låssmedskrav är.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 11/18/2023

Views: 6138

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.