Kolla in Condor Online Tabloid | condor.com.br (2023)

Läs detta dokument noggrant. Den innehåller användarvillkoren för webbplatsen www.Condor.com.br och dess underdomäner, såsom withdrawfacil.Condor.com.br och soufestval.com.br och andra som kan skapas. Utan att det påverkar det föregående, kan åtkomst till visst innehåll och användning av vissa underdomäner vara föremål för särskilda villkor som i vissa fall kommer att ersätta, komplettera och/eller ändra detta dokument och, i händelse av motsägelse, villkoren i det specifika betingelser. Åtkomst, navigering och användning av webbplatsen innebär ett uttryckligt och oreserverat godkännande av alla villkor i detta dokument, med giltighet och effektivitet motsvarande alla avtal och dess efterlevnad och efterlevnad kommer att krävas av alla användare.

 1. Företagsdata

1.1. Domänen (www.condor.com.br) ägs av företaget Condor Super Center, registrerat med CNPJ 76.189.406/0001-26, som förvaltar den i eget namn med Av. Winston Churchill, 2170 – Pinheirinho, Curitiba – PR, 81150-050, nedan kallad Condor.

 1. Syfte och tillämpningsområde

2.1. Med en användare avses den person som har tillgång till, bläddrar eller använder tjänsterna och deltar i aktiviteterna, gratis eller dyra, utvecklade på/genom webbplatsen. 2.2. Detta användarvillkorsdokument reglerar tillgången till innehållet och alla tjänster och produkter som erbjuds av Condor via webbplatsen, såväl som deras användning av användare. 2.3. Innan du använder, bokar och/eller kontrakterar produkterna eller tjänsterna måste användaren noggrant läsa igenom villkoren häri. Användning, reservation och/eller kontraktering av specifika produkter eller tjänster innebär att de särskilda villkoren som reglerar dem accepteras, i den publicerade versionen och för närvarande i kraft i detta dokument.

 1. Användning av webbplatsen

3.1. Tillgång till innehållet på denna webbplats är gratis. Användaren förbinder sig att använda webbplatsen i enlighet med lagen och med villkoren i detta juridiska meddelande. Användaren förbinder sig därför att avstå från att använda den för otillåtna ändamål eller effekter eller i strid med bestämmelserna i detta dokument. 3.2. Således accepterar användaren, uttryckligen och förbehållslöst, att åtkomst och användning av webbplatsen är hans ensamma ansvar, och förbinder sig att inte använda den för bedrägliga ändamål, samt att inte utföra något beteende som kan skada rykte, intressen och rättigheter för Condor eller affärspartners. Användaren förbinder sig att inte utföra någon handling i syfte att skada, inaktivera eller överbelasta webbplatsen, vilket på något sätt kommer att förhindra dess normala användning och funktion. 3.3. Användare informeras om att, i händelse av bristande efterlevnad av riktlinjerna i detta dokument, eller andra särskilda villkor som görs tillgängliga i underdomänerna, förbehåller sig Condor rätten att begränsa, avbryta eller avsluta deras åtkomst, och vidta alla åtgärder. nödvändigt för detta ändamål. Condor förbehåller sig rätten att vidta sådana åtgärder även vid misstanke om att användaren bryter mot någon av villkoren i instrumenten.

 1. Webbplatsinnehåll / Immateriella rättigheter

4.1. Preliminärt betyder webbplatsinnehåll all information som finns på denna portal, nämligen text, bilder, illustrationer, grafisk design, webbdesign och programvara. 4.2. Allt innehåll på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt, enligt brasiliansk lag, internationella konventioner och andra lagar, och kan inte användas utanför de villkor som tillåts i detta dokument och utan samtycke från Cia Beal de Alimentos. 4.4. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras eller ändras om det inte uttryckligen godkänts. Alla texter, bilder, illustrationer, fotografier, reklam, varumärken och andra element är skyddade enligt lag i enlighet med licens- eller uppdragsavtal och åtnjuter därför fullt rättsligt skydd. Undantagen från förbud, fri användning som är tillåten enligt lag, förutsatt att källan refereras och när dess användning är avsedd för att dela marknadsföringsåtgärder på sociala nätverk. 4.5. Det är förbjudet att använda webbplatsen för olagliga ändamål eller något annat som kan anses vara skadligt för Condors rykte, som förbehåller sig rätten att stämma upphovsmännen till kopior, reproduktion eller annan obehörig användning av dess webbplats(er). av tredje part.

 1. Samtycke angående kommunikation

5.1. Om användaren skickar information via webbplatsen, genom de kanaler som gjorts tillgängliga för detta ändamål, förklarar, garanterar och accepterar användaren att han har rätt att göra det fritt, att nämnda information inte gör intrång i några immateriella rättigheter, varumärken, patent , affärshemlighet eller någon annan rättighet för tredje part, att informationen som skickas inte är konfidentiell och att den inte är skadlig, stötande eller skadlig för tredje parts rättigheter. Användaren erkänner och tar fullt ansvar för den information som tillhandahålls.

 1. Ansvar och garantier

6.1. Condor förklarar uttryckligen att det har vidtagit alla nödvändiga åtgärder, inom sina möjligheter och teknikens tillstånd, för att garantera att webbplatsen fungerar korrekt och för att undvika förekomst och överföring av virus och andra skadliga komponenter till användarna. 6.2. Om användaren blir medveten om att det finns något innehåll som är olagligt, olagligt, strider mot lagen eller som tyder på ett intrång i immateriella och/eller industriella äganderätter, måste han omedelbart meddela Condor genom vår kundtjänst på sac@condor.com .br, eller genom att ringa 0800 416655.

 1. Länkade webbplatser/underdomäner

7.1. Webbplatsen kan innehålla länkar som tillåter användaren att komma åt andra webbplatser eller underdomäner. 7.2. Condor ansvarar inte för innehållet på de länkade webbplatserna, inte heller för deras användningsvillkor och integritetspolicy, användaren är ensam ansvarig för att kontrollera och acceptera dem varje gång han besöker och använder dem. Om användaren anser att de länkade webbplatserna innehåller olagligt eller olämpligt innehåll kan han informera Condor genom vår kundtjänst på sac@condor.com.br, eller genom att ringa 0800 416655.

 1. Avstängning eller avbrott av åtkomst

8.1. Condor förbehåller sig rätten att avbryta eller stänga av åtkomsten till webbplatsen, under vilken period den anser nödvändig, av tekniska, administrativa, force majeure eller andra skäl. 8.2. Condor kan inte hållas ansvarigt för någon avstängning eller avbrott av åtkomst som kan uppstå av skäl som inte kan hänföras till det.

 1. Varaktighet och ändring

9.1 Condor kan ändra villkoren som anges här, helt eller delvis. Den tidsmässiga giltigheten av detta dokument sammanfaller därför med tidpunkten för dess exponering, tills det ändras helt eller delvis, då ett nytt dokument med användarvillkor träder i kraft. Dokumentversioner kommer att finnas tillgängliga via en specifik länk på denna webbplats.

 1. Allmänna bestämmelser

10.1. Titlarna på de olika klausulerna är endast informativa, de kommer inte att påverka, kvalificera eller utöka tolkningen av detta juridiska dokument. I händelse av att det finns en diskrepans mellan vad som fastställs i detta dokument och de särskilda villkoren för varje specifik tjänst, kommer bestämmelserna i den senare att ha företräde. 10.2. I händelse av att någon bestämmelse eller bestämmelser i detta användarvillkorsdokument anses vara ogiltiga eller otillämpliga, helt eller delvis, av någon domare, domstol eller behörigt administrativt organ, kommer respektive ogiltighet eller otillämplighet inte att påverka andra bestämmelser som finns däri. .

 1. Gällande lag och jurisdiktion

11.1. Detta juridiska dokument som definierar de allmänna användarvillkoren ska tolkas i enlighet med brasiliansk lag, på det portugisiska språket, med jurisdiktionen i distriktet Curitiba, i delstaten Paraná, som väljs för att lösa alla rättstvister eller kontroverser som involverar detta dokument, med undantag för särskilda undantag av personlig, territoriell eller funktionell kompetens enligt tillämplig lagstiftning.

Uppdatering: 23 februari 2020.

Användning av cookies

VIKTIGA KAKER: Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna flytta runt på vår webbplats och ge tillgång till funktioner som din profil och köp, funktioner som endast är medlemmar och andra säkra delar av webbplatsen. Dessa cookies samlar inte in information om dig som kan användas för marknadsföringsändamål och kommer inte ihåg var du har varit på internet. Denna kategori av cookies kan inte inaktiveras.

ANALYSCOOKIES: Vi använder Google Analytics-cookies för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Dessa cookies samlar in information för att ge oss en uppfattning om hur vår webbplats används. Vi anonymiserar IP-adresser i Google Analytics och anonymiserad data överförs och lagras av Google på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje part där det krävs enligt lag eller där sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som innehas av Google.

COOKIES MARKNADSFÖRING: Vi använder också ett marknadsföringsdatabashanteringsprogram som distribuerar en cookie när en användare interagerar med en marknadsföringskommunikation, till exempel ett marknadsföringsmeddelande eller marknadsföringsbaserad målsida på vår webbplats. Denna cookie samlar in personlig information som ditt namn, vilka sidor du besöker på vår webbplats, din historik som kommer till vår webbplats, dina köp och liknande. Informationen som samlas in används för att utvärdera effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer eller för att ge bättre marknadsföringsinriktning.

FAQs

Why won t Condor let me check in online? ›

Restrictions for Online Check-in

Unfortunately, Online Check-in is not available in combination with certain services: Passengers travelling with animals. Unaccompanied minors / unaccompanied children. Group reservations.

Why Condor is so cheap? ›

Why Are They So Cheap? Condor has found a gap in the market and is serving underserved locations. In some markets, they operate seasonally. By doing these two things they are able to keep their fares low and offer direct flights to Germany from hubs that didn't have this option.

Is Condor owned by Lufthansa? ›

During the 1990s, Condor was restructured and merged with other businesses to become an integrated tourism concern known as C&N Touristik. In 2000, the Condor shares held by Lufthansa were gradually acquired by both Thomas Cook AG and Thomas Cook Group.

Is Condor air OK? ›

Condor Airlines is Certified as a 4-Star Leisure Airline for the quality of its airport and onboard product and staff service. Product rating includes seats, amenities, food & beverages, IFE, cleanliness etc, and service rating is for both cabin staff and ground staff.

Is it normal to not be able to check-in online for an international flight? ›

The Airline Has Overbooked Your Flight

If your airline website does not allow you to check in online within the 24-48 hours window, chances are your flight has already been fully booked. Airlines in America tend to overbook flights because they expect a few passengers to cancel, postpone, or miss the flight.

Why would I not be able to check-in online? ›

This could either be due to: Technical reasons, such as the name on your ticket doesn't match the name on your I.D, they need to move your seat, or any other mismatching issues. Security reasons, such as extra screening. This will normally be highlighted on your boarding pass with an SSSS code.

What airline owns condor? ›

Merger with Deutsche Flugdienst

Its subsidiary Deutsche Flugdienst is putting the smaller competition under pressure. Ultimately, the Oetker Group therefore decides to sell its own airline to Lufthansa. The two charter companies merged in November 1961 to form Condor-Flugdienst.

Which airline has stripped planes? ›

German airline Condor is the latest carrier to step up its livery game with a simple yet stylish paint job. Condor's fleet will soon be tricked out in candy-colored bold stripes, inspired by “parasols, bath towels and beach chairs,” according to the airline.

Does condor refund flights? ›

Providing prompt ticket refunds

Condor will issue prompt refunds for eligible international tickets within 20 business days when original payment was made by check or within 7 business days when original payment was cash or by credit card of receipt of the required information.

Is Condor a budget airline? ›

Though Condor is a budget carrier, it offers a business-class product. A quick search for business-class fares between New York and Frankfurt yielded one-way prices starting at just $949 — an incredible deal for a transatlantic flight.

Is Condor a US airline? ›

Condor Flugdienst (DE), commonly known as Condor, is a German airline that primarily caters to leisure travelers.

Is Condor a Star Alliance member? ›

Condor Airlines is not a member of any alliance such as Star Alliance, Skyteam or Oneworld.

What is the reputation of Condor? ›

Condor is a German carrier. Frequent travelers give the airline an average rating of 7.5/10. This is above the general average . Over the last 12 months the rating has been trending upwards.

How much do Condor pilots make? ›

The base salary for Helicopter Pilot in companies like CONDOR HOSPITALITY TR INC range from $82,817 to $125,547 with the average base salary of $97,649.

Does Condor allow carry-on? ›

Carry-on Baggage Allowance: 1 bag + 1 personal item

All passengers in Economy Class may carry one small personal item and 1 bag measuring up to 21.6 x 15.7 x 7,8 in (55 x 40 x 20 cm) and weighting up to 13 lb (6 kg). The weight of the cabin bag in Premium Economy Class must 18 lb (8kg).

Do I go straight to TSA if I checked in online? ›

In most cases, you will only need to go to check-in when you have checked-in online if you need to drop off an item of hold baggage. Please ensure that you are aware of the hand baggage requirements for your specific airline before you travel.

Is it better to check-in online or at the airport? ›

For a short-haul flight where you are only taking hand luggage, checking in online saves a lot of time and is therefore much better than checking in at the airport. If, on the other hand, you have to check in bulky luggage, it is better to use the classic check-in at the airport for security reasons.

Is it better to check-in online or at hotel? ›

The online check-in brings efficiency into the hotel's operations. It saves time, automates manual check-in tasks, reduces long check-in queues, and enhances the overall guest experience.

What happens if you don't do a web check-in? ›

A seat assignment cannot be guaranteed for passengers who do not complete Indigo check in online. All passengers must be present at the airport check-in counter at least 60 minutes before the scheduled departure time.

Why do I have to check-in at the airport and not online? ›

Why Can't I Check-In Online? Sometimes, you'll be unable to check-in online. This typically happens on an international flight where the airline needs to verify your passport, visas, and other travel documents in person before allowing you to board. Travel Smarter!

Why do I have to check-in with an agent at the airport? ›

When you make a change to a reservation or there was a disruption to your travel plans, some tickets may need to be re-issued by the airline. If this is the case, you normally wouldn't be able to print a boarding pass at all, but online check-in or an airport kiosk may print a document that says to see an agent.

Did Condor Airlines go out of business? ›

In a press release, Condor announced that it will "continue its flight operations despite the fact that its parent company Thomas Cook Group plc has filed for insolvency."

Is Condor still in business? ›

German airline Condor is unlikely to be sold until 2022 at the earliest, according to its chief executive. Polish Aviation Group (PGL), the owner of carrier LOT, pulled out of a deal back in April and has no plans to resume negotiations any time soon.

What country is Condor Airlines based in? ›

Condor, a German carrier based in Frankfurt with routes extending throughout Europe, is making its mark in the U.S. market.

What is the most untrusted airline? ›

U.S. travelers report that American Airlines is the most unreliable airline in the world when measured by the total flight problems and reported complaints in 2022. American is also the world's largest airline, so this finding may not surprise frequent flyers. However, the other results are fascinating.

What was the worst airline in the US? ›

Worst airlines
 • Frontier Airlines (705)
 • Spirit Airlines (727)
 • American Airlines (764)
May 11, 2023

What is the crappiest plane? ›

The Christmas Bullet, later known as the Cantilever Aero Bullet (sometimes referred to as the Christmas Strutless Biplane), was an American single-seat cantilever wing biplane. It is considered by many to be among the worst aircraft ever constructed.

What is Condor premium economy like? ›

Condor has a different strategy. Its premium economy seats blend into the larger coach cabin without any partitions or bulkheads; the seats themselves aren't any wider than those in economy. What you will enjoy with these seats is additional recline and greater pitch, measuring 12 degrees and 35 inches, respectively.

Will Condor airlines survive? ›

Condor will survive the winter after the German federal government and the State of Hessen announced a so-called bridging loan to keep the carrier afloat.

What happens if my flight is Cancelled Do I get a refund? ›

Cancelled Flight – A consumer is entitled to a refund if the airline cancelled a flight, regardless of the reason, and the consumer chooses not to travel.

Do Condor seats recline? ›

Enjoy extra service and comfort on your longhaul flight with our new ergonomically designed seats (seat configuration 2-3-2, seat pitch 35-36″, seat recline 8″) with anti-thrombosis cushions, extra amenities, personal 9″ seat back monitor screens for inflight entertainment, and an exclusive Premium menu with ...

Does Condor have free checked bags? ›

Carry-on baggage is allowed in addition to the checked free baggage. The cabin crew is required to store baggage items that are not admitted as carry-on baggage with the other checked baggage in the cargo compartment for safety reasons. Standard excess baggage fees apply for excess hand baggage at check-in.

Do Condor economy seats recline? ›

Condor's economy seats do not recline. The seat a pitch of 30 inches (76cm), width of 17 inches (43cm), and is in a 3-3 configuration.

Do you have to wear a mask on Condor Airlines? ›

Your health is important to us: protective measures on your journey. Masks are no longer mandatory on board Condor flights.

Is Condor a major airline? ›

Condor isn't part of a major airline alliance group, but the airline partners with Alaska Airlines and JetBlue in the United States. Currently, travelers can earn and spend Alaska miles on Condor flights but not JetBlue flights. It's easy to spot Condor aircraft, including the airline's newest Airbus A330neo planes.

Who owns Condor brand? ›

THE BEGINNING

Spencer Tien, the company's founder, took considerable pride in building lifelong relationships with the Army-Navy industry. These relationships are the foundation of Condor today.

What planes does Condor fly? ›

 • 9A-IRM. Airbus A320-214. Y180. 6 May 2023. ...
 • 9A-SHO. Airbus A320-214. Y180. 12 May 2023. ...
 • D-AICA. Airbus A320-212. Y180. 15 Apr 2019. ...
 • D-AICC. Airbus A320-212. Y180. 28 May 2004.
 • D-AICE. Airbus A320-212. Y180. 28 May 2004. ...
 • D-AICF. Airbus A320-212. Y180. 28 May 2004. ...
 • D-AICG. Airbus A320-212. Y180. 28 May 2004. ...
 • D-AICH. Airbus A320-212. Y180. 28 May 2004.
May 30, 2023

Is first class or business class better? ›

First class chairs are generally bigger, more comfortable, more private, and more exclusive. But it varies from airline to airline. Some business class cabins, like the Qatar Airways Qsuites, are nicer than many first-class products. Make sure to read reviews of the airline and specific aircraft you are flying.

Who are the 5 members of Star Alliance? ›

Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Thai Airways International and United Airlines are the five founding members of the alliance.

How many seats does Condor have? ›

The Boeing 767-300ER airplanes are mainly used for Condor's long-haul flights. 18 or 30 seats in Business Class and 35 seats in Premium Economy Class offer you an even more relaxed flying experience.

Why did they stop the Condor? ›

The last of the free-flying condors were taken into captivity in 1987 to avoid additional mortality and to preserve as much diversity of the gene pool as possible. Reintroduction of condors into the wild began in early 1992 and continues today, with the population of approximately 330 in the wild.

Does Condor have extra legroom seats? ›

With Condor, your holiday starts right on board

To travel even more comfortably, reserve one of our popular XL-Seats with extra spacious legroom right when you book your flight. You can make the reservation via Extras up to 48 hours prior to departure.

What is the highest paid airline pilot? ›

High Paying Pilot Jobs
 • Chief Pilot. Salary range: $84,500-$119,000 per year. ...
 • Helicopter Pilot. Salary range: $89,000-$104,000 per year. ...
 • Private Pilot. Salary range: $52,000-$100,000 per year. ...
 • Corporate Pilot. Salary range: $71,000-$100,000 per year. ...
 • Air Charter Pilot. ...
 • Airline Pilot. ...
 • Assistant Chief Pilot. ...
 • Commercial Pilot.

How much does a 747 pilot get paid? ›

As of Jun 13, 2023, the average annual pay for the Boeing 747 Pilot jobs category in Staten Island is $100,515 a year. Just in case you need a simple salary calculator, that works out to be approximately $48.32 an hour. This is the equivalent of $1,932/week or $8,376/month.

What is the highest paid private jet pilot? ›

What are Top 5 Best Paying Related Private Jet Pilot Jobs in the U.S.
Job TitleAnnual SalaryMonthly Pay
Chief Pilot$107,717$8,976
Chief Helicopter Pilot$103,828$8,652
Gulfstream Pilot$103,221$8,601
Charter Pilot$102,243$8,520
1 more row

Can I put jeans in my carry-on? ›

Jeans. Jeans are fine to wear through airport security. So, don't worry, you won't be asked to remove them! Some people might be concerned that metal buttons and zips on jeans will set off the metal detectors at airport security but these metals are so small that they're unlikely to get picked up.

Does Condor participate in TSA Precheck? ›

Although we support TSA Pre for US departure airports, you are not able to enter your Known Traveller Number into your Condor booking in advance. Please provide your KTN during the Online Check-in or when you check-in at the airport. More about API data you can find here.

How much does it cost to check a bag with Condor? ›

All Flights to/from Zone 5
Price when paid at the airport
1st Baggage Item (Economy Light only)$180.00
2nd Baggage Item$120.00 (up to max. 23 kg)
3rd Baggage Item$180.00 (up to max. 23 kg, payable at airport only)
3 more rows

Why American Airlines won't let me check-in online? ›

You might not be able to check in using the app, if: Your first flight is not operated by American Airlines. You're traveling with a pet, weapon or firearm. You're an unaccompanied minor.

Can I check-in on the Condor app? ›

Check-in and mobile boarding passes

Make the most of a quick and easy check-in process – be it at home or on the move. Your boarding pass is automatically saved in the app and can also be displayed offline.

Can you check-in at airport with Condor? ›

You can check-in at the airport (If you have booked the Economy Light rate, please take a screenshot of this page and show it to staff at the airport.

Why is online check-in not available on my BA flight? ›

The error is only due to BA's incapability to handle complex itineraries. So, if you have too many segments on your ticket, you cannot do the online check-in. This may affect those trying to do last-minute seat changes as they are only available at the time of checking in.

What happens if you don t check-in 24 hours before your flight? ›

What happens in you don't check in for your flight? If you don't check in for your flight by the cut-off time, you may be denied boarding. The airline may bump you to the next available flight. If you are a no-show, you'll likely lose the value of your ticket.

Why are airports not checking boarding passes? ›

Eliminating the need to show a boarding pass is just one of several ways TSA is making the airport security process more streamlined and quicker.

Do I go straight to the gate if I checked in online? ›

Online check-in

Skip the line and head straight for your gate. Check in anytime from 1 to 24 hours before your flight. Print your boarding pass and off you go.

Can I check-in online before I get to the airport? ›

Check in online before arriving to airport

You can usually check in online starting 24 hours before departure. If checking luggage, you will need to bring your luggage to a staffed counter or checked luggage station once you arrive at the airport. Benefits of online check-in: Avoid potential check-in lines at airport.

How early can I check-in Condor? ›

Stressless and convenient: check in online starting 24 hours prior to your departure time and get your boarding pass in advance.

Do you have to do anything at the airport if you check-in online? ›

In most cases, you will only need to go to check-in when you have checked-in online if you need to drop off an item of hold baggage. Please ensure that you are aware of the hand baggage requirements for your specific airline before you travel.

Is Condor strict about carry-on size? ›

Carry-on Baggage Allowance: 1 bag + 1 personal item

All passengers in Economy Class may carry one small personal item and 1 bag measuring up to 21.6 x 15.7 x 7,8 in (55 x 40 x 20 cm) and weighting up to 13 lb (6 kg). The weight of the cabin bag in Premium Economy Class must 18 lb (8kg).

Can I travel without online check-in? ›

Yes, you will need to check-in online as some airline charge you to check-in at the airport. Checking in online is the best way to save time at the airport, add more luggage, some airlines may allow you the option to change your seat number.

Do I need to print my boarding pass? ›

Depending on the requirements of airport authorities, you will need to present a mobile boarding pass, a paper boarding pass printed out by you or a paper boarding pass picked up from the check-in desk.

Is it OK to arrive 2 hours before international flight? ›

The General Guideline for How Early You Should Get to the Airport. Generally speaking, most airlines advise that you arrive at the airport at least 2 hours prior to a domestic flight, and at least 3 hours prior to an international flight.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 10/09/2023

Views: 6487

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.